Gyűjtőtársak honlapjai
Látogasd meg a honlapom, kattints a fenti bannerre!

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Kedves Klubtagok és minden honlap látogató

tt az adózás ideje, bizonyára sokan hamarosan le fogják adni bevallást.
Kérem a bevallásnál az Egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként, ezzel is segítve a rádiógyűjtéssel foglakozók szerteágazó önkéntes munkáját. Munkánkkal  igyekszünk megőrizni a rádióipar emlékeit, ezt a munkát minden kis segítség sokban lendíti előrébb.

Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja: 18167663-1-42 


Kedves Klubtagok, érdeklődők


Örömmel tudatjuk, hogy az Egyesületünk kiadásában a "Szép rádiók" című könyv a hazai rádiózás 90. évfordulójára megjelent.
A 2015. novemberi közgyűlésen került bemutatásra.

Akik a könyv megjelenéséhez munkájukkal hozzájárultak, azok részére sorszámozott tisztelet példányt adományoztunk.

Minden érdeklődőknek szívesen postázunk támogatás ellenében, a könyv minden esetben nívós ajándék a szakmabélieknek részére és azoknak is, akik csak szeretik szép dolgokat.

keressen:

kiallitas kukac radiomuzeum pont hu

  


 

Kedves Klubtagok!

A 2017. évre meghirdetett Nosztalgia Rádiógyűjtő börzék és közgyűlések időpontjai az alábbi oldalon olvashatóak: Rendezvények
Jegyezzétek be a határidőnaplótokba!


Kedves Klubtagok!

lehetőségetek van az Egyesületi újságban már megszokott, de attól függetlenül meghirdetni a fölöslegessé vált, vagy keresett alkatrészeket, készülékeket, dokumentációkat és ki tudja, még mi mindent. Akinek van hirdetni valója, kérem e-mail-ben küldje el a hirdetés szövegét és fotót.

Azon egyesületen kívüliek jelentkezését is várjuk, akiknek van a tulajdonában régi készülék és nem tart rá igényt, de szeretné megőrizni az utókornak, azáltal, hogy gyűjtőtársainak átadja, amiben segítségére leszeünk. Ezt a nemes gesztust előre is köszönjük.

A szerkesztett szöveget RMK hírlevélben kapjátok kézhez.
Az Orion különféle korabeli dokumentumai láthatóak az alábbiakban, melyeket rendelkezésre bocsájtották: 
Selyem Tóth Sándor
Sík Béla
 

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
Kedves Klubtagok, támogatók!


A személyi jövedelemadókból felajánlott 1%-ból az Egyesületünk az alábbiak szerint kapott:
 • 2015:  246.884,- Ft
 • 2014:  260.439,- Ft
 • 2013:  161.500,- Ft
 • 2012:  287.749,- Ft 

Minden felajánlónak nagyon köszönjük és szeretnénk, ha a következő év(ek)ben is hasonlóan cselekednétek, ezzel is segítve az egyesületünk gazdálkodását. Kérünk mindenkit, hogy a későbbiekben a saját 1% fölajánlásán túl segítsen minél több fölajánlást megszerezni Egyesületünk számára, ezzel is megkönnyíteni a működésünket.Az adó 1% -nak felhasználása:
 • 2014. évi adó 1 % elszámolása is megtörtént a NAV felé. 
  A 260.439.- Ft összegből 121.199.- Ft az egyesület újságjának nyomdaköltségére fordítottuk, 40.400.- Ft-ot pedig postaköltségre, használtunk fel. 
 • Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Egyesület 2013. évben kifizetett adó 1 %-ból 251.251.- Ft összeget kapott.
  Az összeg felhasználása a következő volt: Az egyesület újságjának nyomdaköltségére 188.438.- Ft, az újság postázására pedig 62.813.- Ft
 • 2012. évi adó 1 % elszámolása is megtörtént a NAV felé.
  A 287.749.- Ft összegből 201.424.- Ft az egyesület újságjának nyomdaköltségére fordítottuk, 86.325.- Ft-ot pedig működésre postaköltségre, telefonköltségre használtunk fel. 

 

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

1998-ban technikaszerető emberek kis csoportja klubot alakított. Még nem tudták, hogy mire vállalkoztak, de a rádiózás múltjának szeretete, a rádiókészülékek iránti vonzalom összehozta őket. Úgy érezték szükség van ebben a kis országban egy szervezetre, mely ezt az érzést összefogja.

Új utakat kellett törni, hisz ilyen meg nem volt, mit, miért és hogyan? Kérdeztük egymástól. Akkor elkezdtük, és most már mondhatom, sikerült. Az a kis csoport hamarosan láthatta, hogy helyes úton jár, hisz létszámuk nagyon gyorsan többszörösére nőtt. Egy új műszaki hobby alapjait kellett lerakni, a múlt technikájával a mai világban együtt lenni, íme a rádiózásban is sikerült.

Mindenki, aki a rádió múltjával valamilyen formában kapcsolatba került, annak segítése, a méltán híres magyarelektronikai ipar megismertetése, dokumentálása lett a cél. Ennek érdekében már 1998-tól olvashatja minden egyesületi tagunk a saját lapunkat.

 

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Érdekel a rádiótechnika?

Érdekel a magyar híradástechnika múltja?

Lépj be a Nosztalgia Rádió Egyesületbe!

Az RMK Nosztalgia Rádió Egyesület az egyetlen országos szervezet, mely a magyar rádiózás, a magyar elektronika múltja iránt érdeklődőket, támogatókat egyesíti. Az egyesület fő célja a tagok hobbi tevékenységének segítése, a rádiózás múltjának megismertetése, kiállítások rendezése, kiadványok szerkesztése.

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

 Alapszabály

Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege           

Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja (a továbbiakban Egyesület), székhelye 1800 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7.
 2. Az Egyesület önkormányzati elven működő országos társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen párthoz sem kötődik.
 3. Az Egyesület jogi személy

Az Egyesület céljai és feladatai

 1. Az Egyesület kiemelt működési célja: az országban fellelhető mindenféle elektro-, híradás-, méréstechnikai eszköz, szakmai irodalom és hanganyag gyűjtése, terjesztése, bemutatása, a muzeális értékek megmentése, megőrzése.
 2. Az Egyesület ezen célok elérése érdekében tömöríti az ezzel a témával foglalkozó tagokat, kapcsolatot tart az illetékes szervezetekkel (múzeumok, Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió, Antenna Hungária, MATÁV, szaksajtó, MRASZ stb.), kapcsolatot tart hasonló célú külföldi szervezetekkel, saját kiadványaiban propagálja tevékenységét.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 1. Az Egyesület  tagja lehet minden magyar állampolgár és külföldön élő magyar. Az Egyesület csak magánszemély lehet tagja.
 2. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, aki a klub működését hajlandó elősegíteni, a tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetni.
 3. A tagsági viszony az írásbeli jelentkezéssel és a tagdíj befizetésével, a taggyűlés elfogadó határozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a közgyűlés dönt.
 4. A tagsági viszony megszűnik a kilépés bejelentésével, felmondás, a tagdíj tartós és indokolatlan nem fizetésével, és a tag halálával.
 5. A tagsági viszony felmondása:
 • Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
 • A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt[1]

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagjának jogai: az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedések megtételét kezdeményezheti, részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein, a döntésekben szavazati joggal vész részt és választható, megkapja az Egyesület folyóiratát, abban cikkeket és a gyűjtéssel kapcsolatos hirdetéseket jelentethet meg (a terjedelem adta határokon belül).
 2. Az Egyesület tagjainak kötelességei: a klubéletben való részvétel, a közgyűlésektől, vagy a vezetőségtől kapott megbízás legjobb tudása szerinti ellátása, a tagsági díj rendszeres megfizetése.

Az Egyesület szervezete és működése

 1. Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és a választott vezetőség. A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve.
 2. A közgyűlés jogosult: a vezetőség nyílt szavazással történő megválasztására, a vezetőség és egyes tagjainak nyílt szavazással történő felmentésére, a tagok lemondásának tudomásul vételére, az Egyesület alapszabályának módosítására, az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározására, a tagdíj megszavazására, az éves költségvetés elfogadására. Az alapszabály elfogadása és módosítása az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlatásának kimondása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés hatáskörébe tartoznak az alábbi intézkedések is:
 • a vezető tisztségviselő díjazásának megállapítása;
  • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
  • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  • a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
  • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
  • a végelszámoló kijelölése.
 1. Az Egyesület vezetőségét a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással. A vezetőség 9 főből, 1 elnök és 8 tagból áll. A vezetőséget a közgyűlés 5 évi időtartamra választja meg. A vezetőség az elnökét a vezetőség tagjai egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással 5 évi időtartamra választják meg. A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több, mint a fele (50%-a + 1fő) megjelent. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A vezetőség évente egy alkalommal köteles a közgyűlésnek munkájáról beszámolni. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha:
  • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
  • az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
  • az egyesület céljának elérése veszélybe került.
  • minden olyan alkalommal, amelyet az egyesület működése indokol
 1. A vezetőség irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a közgyűléstrendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb kérdésekben kikéri annak véleményét. Gondoskodik az éves költségvetés elkészítéséről és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztéséről. Évente legalább kétszer összehívja a közgyűlést, de akkor is, ha a tagok ezt a cél megjelölésével írásban kérik.
 2. A vezetőség egyes feladatok ellátására személyeket bízhat meg, vagy bizottságot hozhat létre. A vezetőség feladatai közé tartoznak:
 • az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 • az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • a tagság nyilvántartása;
 • az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 • az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
 1. Az elnök képviseli az Egyesületet a társszervezetekkel való kapcsolattartásnál. Az elnök megbízhatja a vezetőség valamely más tagját is.
 2. Az elnök kezeli az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket a pénztáros felügyelete mellett. A pénztáros évente elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. Az egyesület bankszámlája feletti jogokat mindig két tisztviselő, az elnöke és pénztárosa együttesen gyakorolja.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából képződik, esetleges vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak másodlagosan végez (terjesztés, bemutatás stb.). Az adományok elfogadásáról a vezetőség határoz. A tagok személyes tulajdonában lévő gyűjteményekkel az egyesület nem rendelkezik.
 2. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással az egyesület tagjai közül 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ 5 évi időtartamra. A számvizsgáló bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele megjelenik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.A számvizsgáló bizottság rendszeresen ellenőrzi az egyesület gazdasági tevékenységét, s ellenőrzésének eredményéről folyamatosan tájékoztatja az egyesület vezetőségének elnökét, s évente egy alkalommal a közgyűlésnek is beszámol. A számvizsgáló bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
 3. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásainak megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 4. Meghatározott feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársakat lehet alkalmazni. Alkalmazásukról a vezetőség dönt.

Határozathozatal

 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint a fele 50% + 1fő) megjelent.
 2. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni.
 3. A határozat meghozatalakor, nem jogosultak szavazatra :
 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az egyesület megszűnése

A megszűnés változatlanul történhet jogutódlással, egyesüléssel és szétválással, de csak egyesülettel történhet, vagy jogutód nélkül. Az új jogi személynek mindenképpen egyesületnek kell lennie.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 • az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 • az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Zárórendelkezések

 1. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. február 27.

Kóger László
elnök  (sk) 

[1]3:69. § 


Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja (a továbbiakban Egyesület), székhelye 1800 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7.
 2. Az Egyesület önkormányzati elven működő országos társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, egyetlen párthoz sem kötődik.
 3. Az Egyesület jogi személy

Az Egyesület céljai és feladatai

 1. Az Egyesület kiemelt működési célja: az országban fellelhető mindenféle elektro-, híradás-, méréstechnikai eszköz, szakmai irodalom és hanganyag gyűjtése, terjesztése, bemutatása, a muzeális értékek megmentése, megőrzése.
 2. Az Egyesület ezen célok elérése érdekében tömöríti az ezzel a témával foglalkozó tagokat, kapcsolatot tart az illetékes szervezetekkel (múzeumok, Magyar Rádió Rt., Magyar Televízió, Antenna Hungária, MATÁV, szaksajtó, MRASZ stb.), kapcsolatot tart hasonló célú külföldi szervezetekkel, saját kiadványaiban propagálja tevékenységét.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 1. Az Egyesület  tagja lehet minden magyar állampolgár és külföldön élő magyar. Az Egyesület csak magánszemély lehet tagja.
 2. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, aki a klub működését hajlandó elősegíteni, a tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetni.
 3. A tagsági viszony az írásbeli jelentkezéssel és a tagdíj befizetésével, a taggyűlés elfogadó határozatával jön létre. A tiszteletbeli tagságról - a vezetőség javaslata alapján - a közgyűlés dönt.
 4. A tagsági viszony megszűnik a kilépés bejelentésével, a tagdíj tartós és indokolatlan nem fizetésével, és a tag halálával.

A tagok főbb jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület tagjának jogai: az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedések megtételét kezdeményezheti, részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein, a döntésekben szavazati joggal vész részt és választható, megkapja az Egyesület folyóiratát, abban cikkeket és a gyűjtéssel kapcsolatos hirdetéseket jelentethet meg (a terjedelem adta határokon belül).
 2. Az Egyesület tagjainak kötelességei: a klubéletben való részvétel, a közgyűlésektől, vagy a vezetőségtől kapott megbízás legjobb tudása szerinti ellátása, a tagsági díj rendszeres megfizetése.

Az Egyesület szervezete és működése

 1. Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és a választott vezetőség. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.
 2. A közgyűlés jogosult: a vezetőség nyílt szavazással történő megválasztására, a vezetőség és egyes tagjainak nyílt szavazással történő felmentésére, a tagok lemondásának tudomásul vételére, az Egyesület alapszabályának módosítására, az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenység meghatározására, a tagdíj megszavazására, az éves költségvetés elfogadására. Az alapszabály elfogadása és módosítása az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlatásának kimondása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 3. Az Egyesület vezetőségét a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással. A vezetőség 9 főből, 1 elnök és 8 tagból áll. A vezetőséget a közgyűlés 5 évi időtartamra választja meg. A vezetőség az elnökét a vezetőség tagjai egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással 5 évi időtartamra választják meg. A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több, mint a fele (50%-a + 1fő) megjelent. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A vezetőség évente egy alkalommal köteles a közgyűlésnek munkájáról beszámolni.
 4. A vezetőség irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb kérdésekben kikéri annak véleményét. Gondoskodik az éves költségvetés elkészítéséről és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztéséről. Évente legalább kétszer összehívja a közgyűlést, de akkor is, ha a tagok ezt a cél megjelölésével írásban kérik.
 5. A vezetőség egyes feladatok ellátására személyeket bízhat meg, vagy bizottságot hozhat létre.
 6. Az elnök képviseli az Egyesületet a társszervezetekkel való kapcsolattartásnál. Az elnök megbízhatja a vezetőség valamely más tagját is.
 7. Az elnök kezeli az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket a pénztáros felügyelete mellett. A pénztáros évente elkészíti a szervezet pénzügyi helyzetéról szóló beszámolót. Az egyesület bankszámlája feletti jogokat mindig két tisztviselő, az elnöke és pénztárosa együttesen gyakorolja.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásából képződik, esetleges vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak másodlagosan végez (terjesztés, bemutatás stb.). Az adományok elfogadásáról a vezetőség határoz. A tagok személyes tulajdonában lévő gyűjteményekkel az egyesület nem rendelkezik.
 2. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással az egyesület tagjai közül 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ 5 évi időtartamra. A számvizsgáló bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele megjelenik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A számvizsgáló bizottság rendszeresen ellenőrzi az egyesület gazdasági tevékenységét, s ellenőrzésének eredményéről folyamatosan tájékoztatja az egyesület vezetőségének elnökét, s évente egy alkalommal a közgyűlésnek is beszámol.
 3. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásainak megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 4. Meghatározott feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársakat lehet alkalmazni. Alkalmazásukról a vezetőség dönt.

Határozathozatal

 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint a fele 50% + 1fő) megjelent.
 2. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg. A közgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni.

Zárórendelkezések

 1. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2001. május.5.

 

Kóger László
elnök (sk)

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte:

 

Dr. Horváth József
ügyvéd (sk)

 

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
Kedves Klubtársak!

Az elmúlt idők börzéinek fotóiból láthattok néhányat, esetleg érdekes készülékek, vagy érdemes jeleneteket.

Puskás, 2017.02.25.

A börze képes beszámolója

Fotó: Torda Gábor

Puskás, 2015.11.08.

A börze képes beszámolója


Puskás, 2014.05.11.

A börze képes beszámolója

Fotó: Irházi Sándor  Puskás, 2014.02.08.

A börzéről készült néhány kép

Fotó: Irházi Sándor

alt

alt
altalt

alt

alt

alt

alt


Puskás, 2013.05.12.

A közgyűlésről és a börzéről néhány kép

Fotó: Irházi Sándor  

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

alt

alt

alt 

 


Puskás, 2012.11.11.

 

A közgyűlésről néhány kép, melyen Heckenast Gábor, a magyar magnetofon gyártás dojenje illetve ifj. Stríker Sándor, akinek édesapja indította el az EMG-t a magyar műszergyártást. Előtte pedig Amerikában ő tervezte, a Zenit cég TransOceanic készülékét, ő végezte a hazugságvizsgáló gép továbbfejlesztését. Mindkét beszélgetés nagyon érdekesnek ígérkezik!

Fotó: Irházi Sándor 

alt

alt

altalt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Puskás, 2012. 05.13.

Képek a 2012. májusi közgyűlés és börzéről. A szokásos májusi közgyűlésünkről és a börzéről készítettem néhány képet. A legjobban sikerülteket itt közreadom, volt néhány szép érdekes készülék.

Fotó: Irházi Sándor


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Puskás, 2012.01.28.

Fotó: Janka Jenő

alt

alt

alt

alt

alt


Puskás, 2011.11.06.

Képek a börzéről

A novemberi börzén készítettem képeket, néhányat most közreadok belőlük. Bár nagy üzletkötéseket nem láttam, a készülékek azért szépek voltak. Aki nem tudott eljönni, kárpótlásul néhány csemege…

Irházi Sándor

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

alt

alt Fotó: Janka Jenő

alt

alt 

alt

alt

alt

alt

alt 

alt 

Fotó: Németh Csaba József

alt 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

Puskás, 2011.05.08.

Fotó: Németh Csaba József

alt

alt

alt

alt

Fotó:Németh Csaba 

alt

alt

alt

alt

alt


Puskás, 2010.11.06.

Fotó: Németh Csaba József

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
Olvasóink értékelése: 1 / 5

Csillag aktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Az egyesületünk az évek során saját naptárakkal is jelentkezett. Ezek úgynevezett speditőr naptárak és kártyanaptárak voltak. A naptár rész fölötti rész színes képekkel volt díszítve, az előző évben az újságunkban bemutatott készülékek fotóiból. A kártyanaptárakon hasonlóképpen.

 2012-s naptár
 
 

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Kedves látogatónk, gyűjtőtársunk!

Egyesületünk minden éveben kéri a tagok és minden olyan adófizető segítségét, aki elkötelezett a hazai rádiógyártás emlékeinek megmentése és méltó módon történő bemutatása iránt, hogy a személyi jövedelem adójának az 1%-ról, a bevallás készítésekor az Egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként.
Ezekből az 1% -s adócseppekből tud működni, fennmaradni az Egyesületünk. Ez önnek nem kerül semmibe, de nekünk nagyon nagy segítség! Köszönjük a segítséget!

Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja, adószáma: 18167663-1-42

Additional information